معرفی

مشخصات فردی

عبدالامیر سلیمانی

نام - نام خانوادگی : عبدالامیر   سلیمانی

پست الکترونیکی : a_soleimani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : بغداد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علیگره

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادبیات و فرهنگ عرب / اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : لکنو / تمدن اسلامی

سوابق اجرایی

رییس تحریریه روزنامه ((صدا العراق)) بیروت  / رییس تحریریه مجله الکترونیک بعثه مقام معظم رهبری / عضو تحریریه مجله پژوهشی التقریب بین المذاهب الاسلامیة / عضو (اویسکو- Ioiscw) شورای سازمان بین الملل گفتگو بین ادیان (بیروت) / مسئول اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی / کارشناس ارشد - مصر - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی / ناظر علمی وزارت ارشاد اسلامی (تهران) /عضو شورای علمی دانشگاه تمدن اسلامی (بیروت) / ناظر علمی و بازدید شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو المجلس الاعلی للبحوث و الدراسات فی المنظمه العالمیة لحوار الادیان فی العالم ( ا.و.ی .س.ک.و - Ioiscw) / عضو شورای علمی در دانشگاه تمدن اسلامی (بیروت) / عضو و موسس جمعیة الصداقة القرانیة/تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فرهنگ و معارف اسلامی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/7/1

عبدالامیر سلیمانی
عبدالامیر سلیمانی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^